Huishoudelijk  Reglement Vespa  Club Gelderland

 

 

 

 

algemeen

 

 

art. 1: De Vespa Club Gelderland behoort tot de federatie van Vespa scooterclubs onder de

paraplu van de Vespa Scooterclub Nederland (VSN).

De federatie Vespa Scooterclub Nederland is aangesloten bij de World Vespa.

 

art. 2: De leden, duoleden en hun gezinsleden hebben recht om aan alle evenementen, die door de vereniging worden georganiseerd, deel te nemen. Donateurs en hun gezinsleden hebben recht als toeschouwer(s) aanwezig te zijn.

Donateurs met een ander merk scooter worden op evenementen eveneens toegelaten.

 

art. 3: Leden, duoleden (voor zover zij daarvoor betalen) en donateurs ontvangen het

verenigingsblad van de Vespa Scooterclub Nederland.

 

 

aanmelding

 

 

art. 4: Kandidaat-leden, -duoleden en -donateurs melden zich rechtstreeks of via het bestuur van

de Vespa Club Gelderland aan bij het secretariaat van de Vespa Scooterclub Nederland.

Over toelating wordt door beide clubs besloten.

 

 

begunstigers

 

 

art. 5: Begunstigers zijn natuurlijke- of rechtspersonen welke de vereniging met een financiële

bijdrage steunen.

 

 

contributie

 

 

art. 6: De hoogte van de contributie per jaar wordt bepaald door Vespa Club Gelderland. 

 

art. 7: De contributie dient in januari van het betreffende jaar te worden voldaan aan de 

penningmeester van de Vespa Club Gelderland. Hiertoe ontvangt men vóór 1 januari een e-mail omtrent deze betaling.

Is op 1 maart van dat jaar de contributie, inclusief de administratiekosten, niet door de

club ontvangen, wordt men geschrapt als lid, duolid of donateur. Wel kan men, met in

achtneming van de normale aanmeldingsprocedure opnieuw lid, duolid of donateur

worden.

 

art. 8: De contributie voor een donateur is gelijk aan die van een lid.

 

art. 9: De leden, duoleden en donateurs die zich na 1 juli aanmelden, betalen de helft van de

jaarcontributie.

 

art. 10: Bij aanmelding van een lid of donateur wordt eenmalig € 5,00 inschrijfgeld geheven.

 

 

 

ledenvergadering

 

 

art. 11: Jaarlijks wordt vóór 1 april een algemene ledenvergadering gehouden, geheel

overeenkomstig de statuten.

 

 

bestuur

 

 

art. 12: De voorzitter bepaalt de data van de bestuursvergaderingen zo vaak hij/zij dit nodig acht.

Hij/zij is daartoe verplicht indien twee of meer bestuursleden dit wenselijk achten en wel

op een door die bestuursleden te bepalen tijd en plaats.

 

art.13: Van alle vergaderingen worden, overeenkomstig artikel 18 van de statuten, notulen

gemaakt. De notulen van de bestuursvergaderingen zijn niet openbaar.

 

art.14: De briefwisseling, het archiefbeheer en verder alles wat tot een vlotte afwikkeling van

voorkomende administratieve werkzaamheden behoort, geschiedt door de secretaris of

onder zijn/haar verantwoordelijkheid. Administratieve archief wordt minimaal 7 jaar
bewaard. 

 

art. 15: De penningmeester beheert de geldmiddelen en de ledenadministratie (register). Verder

draagt de penningmeester de zorg voor het innen van gelden (contributie, advertentie-

opbrengsten, bijdragen, deelnamekosten evenementen, etc.) en het betalen van financiële

verplichtingen (rekeningen, abonnementen, etc.). Financieel archief wordt minimaal 7 jaar bewaard. 

 

art. 16: Bestuurslid belast met de tourkalender, verzorgt de organisatie van evenementen. Hij/zij zorgt, zo nodig met hulp van leden en/of bestuursleden, voor een goed verloop van tour ritten, kampeerweekenden, gymkana’s, etc.

 

 

 

aansprakelijkheid

 

 

art. 17: De Vespa Club Gelderland, in casu het bestuur, stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade of nadelige gevolgen ten gevolge van deelname aan een evenement e.d. door haar georganiseerd. Formeel rijdt men individueel een tourtocht.

 

Vastgesteld te Arnhem, 17 januari 1998.

 

Aanpassingen:

Datum Omschrijving
1 jan 2002 de bedragen in art. 7 en art. 10 aangepast i.v.m. de overgang naar de Euro
1 jan 2016 – art. 1 World Vespa Club.

– art. 7 men ontvangt een e-mail. 

– art. 10 5 euro ipv 7 euro.

– art. 14,15 bewaar termijn archief 7 jaar.

– art 16 Bestuurslid

– art 17 verwijderd.

– art 18 is nu art 17.