Skip to main content

 

Huishoudelijk  Reglement Vespa  Club Gelderland

 

Algemeen

Art. 1: De Vespa Club Gelderland behoort tot de federatie van Vespa scooterclubs onder

de paraplu van de Vespa Scooterclub Nederland [ VSN ].

De federatie Vespa Scooterclub Nederland is aangesloten bij de World Vespa

Club en bij Vespa Club Europa.

Art. 2: De leden, duoleden en hun gezinsleden hebben recht om aan alle evenementen,

die door de vereniging worden georganiseerd, deel te nemen. Donateurs en hun

gezinsleden hebben recht als toeschouwer(s) aanwezig te zijn. 

Aanmelding

Art. 3: Kandidaat-leden, -duoleden en -donateurs melden zich aan via de website

of rechtstreeks via het bestuur van de Vespa Club Gelderland.

Begunstigers

Art. 4: Begunstigers zijn natuurlijke- of rechtspersonen welke de vereniging met een

financiële bijdrage steunen.

Contributie

Art. 5: De hoogte van de contributie per jaar wordt bepaald door Vespa Club Gelderland.

Art. 6: De contributie dient in januari van het betreffende jaar te worden voldaan

aan de penningmeester van de Vespa Club Gelderland. Hiertoe ontvangt men

vóór 1 januari een E-mail omtrent deze betaling. Is op 1 maart van dat jaar

de contributie, inclusief de administratiekosten, niet door de club ontvangen,

wordt men geschrapt als lid , duolid of donateur. Wel kan men, met in achtneming

van de normale aanmeldingsprocedure opnieuw lid, duolid of donateur worden.

Art. 7: De contributie voor een donateur is gelijk aan die van een lid.

Art. 8: De leden, duoleden en donateurs die zich aanmelden wordt vanaf de maand van

inschrijving de resterende maanden in rekening gebracht van de jaarcontributie.

De looptijd van de contributie is van 1 januari tot en met 31 december.

Art. 9: Bij aanmelding van een lid of donateur wordt eenmalig € 5,00 inschrijfgeld

geheven.

Ledenvergadering

Art.10: Jaarlijks wordt vóór 1 april een algemene ledenvergadering gehouden, geheel

overeenkomstig de statuten.

Bestuur

Art.11: De voorzitter bepaalt de data van de bestuursvergaderingen zo vaak hij/zij dit

nodig acht. Hij/zij is daartoe verplicht indien twee of meer bestuursleden dit

wenselijk achten en wel op een door die bestuursleden te bepalen tijd en plaats.

Art.12: Van alle vergaderingen worden, overeenkomstig artikel 18 van de statuten,

notulen gemaakt. De notulen van de bestuursvergaderingen zijn niet openbaar.

Art.13: De briefwisseling, het archiefbeheer en verder alles wat tot een vlotte afwikkeling

van voorkomende administratieve werkzaamheden behoort, geschiedt door de

secretaris of onder zijn/haar verantwoordelijkheid. Administratieve archief wordt

minimaal 7 jaar bewaard.

Art.14: De penningmeester beheert de geldmiddelen en de ledenadministratie (register).

Verder draagt de penningmeester de zorg voor het innen van gelden (contributie,

advertentieopbrengsten, bijdragen, deelnamekosten evenementen, etc.) en het

betalen van financiële verplichtingen (rekeningen, abonnementen, etc.)

Financieel archief wordt minimaal 7 jaar bewaard.

Art.15: Bestuurslid belast met de evenementen kalender, verzorgt de organisatie van

evenementen. Hij/zij zorgt, zo nodig met hulp van leden en/of bestuursleden, voor

een goed verloop van de tour ritten, kampeerweekenden, gymkana’s, etc.

Aansprakelijkheid

Art.16: De Vespa Club Gelderland, in casu het bestuur, stelt zich niet aansprakelijk voor

eventuele schade of nadelige gevolgen ten gevolge van deelname aan een

evenement e.d. door haar georganiseerd.

Formeel rijdt men individueel een toertocht.

Vastgesteld te Arnhem, 17 januari 1998.

Aanpassingen:

1 januari 2002

De bedragen in art. 7 en art. 10 aangepast i.v.m. de overgang naar de Euro.

1 januari 2016

Art. 1 World Vespa Club.

Art. 7 Men ontvangt een E-mail.

Art. 14,15 Bewaar termijn archief 7 jaar.

Art. 16 Bestuurslid.

Art. 17 Verwijderd.

Art. 18 Is nu art. 17.

25 september 2021

Art. 1 Vespa Club Europa bijgevoegd.

Art. 3 Verwijderd.

Art. 4 Is nu art. 3, aanmelding alleen bij Vespa Club Gelderland.

Art. 9 Is nu art. 8, contributie betaling vanaf de maand van aanmelding.

Art. 4 t/m 17 is aangepast naar art. 3 t/m 16.